Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,

Zriaďovacia listina


Zriaďovacia listina

Dodatok č.4 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácvie mesta Malacky, AD HOC Malacky

Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie mesta Malacky, AD HOC Malacky

Stanovy príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky

Organizačná štruktúra AD HOC Malacky (platná od 1.7.2018)

Protokol o zverení majetku do správy podľa VZN mesta Malacky č. 20-2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta zo dňa 30.4.2013

Uznesenie č. 22-2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa 17.3.2016

Protokol o zverení majetku do správy podľa VZN mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

Dodatky k Protokolu o zverení majetku do správy podľa VZN mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta:

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk