Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,

Kariéra


5.5.2022 Hľadáme posilu do nášho tímu na pozíciu ÚDRŽBÁR - KURIČ

Zamestnávateľ:                                  AD HOC Malacky
Sídlo:                                                 Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Funkcia:                                             údržbár - kurič
Miesto výkonu práce:                        mestské športoviská v správe organizácie
Termín nástupu:                                 najneskôr 1.6.2022
Pracovný úväzok:                              37,5 hod. (úväzok 100 %), príp.18,75 hod. (úväzok 50 %)
Pracovný čas:                                     pružný
Nástupný plat:                                    funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Náplň práce: zabezpečovanie prevádzky horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35 MW, obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu vrátane rozboru a úpravy vody, domovnícka práca vrátane údržby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca

Kvalifikačné predpoklady:                stredné vzdelanie, kuričský preukaz, odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§22) výhodou
Ďalšie požiadavky:                             zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického kontaktu
- štruktúrovaný životopis
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- kópie certifikátov odborných spôsobilostí

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom alebo do sídla zamestnávateľa najneskôr do 13. mája 2022. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 0907 793 399, kontaktná osoba: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ organizácie.

25.10.2021 Hľadáme posily do nášho tímu na pozíciu RECEPČNÁ

RECEPČNÁ
- miesto práce: športová hala Malina, Sasinkova 2, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: november 2021
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zabezpečenie prvého kontaktu s návštevníkmi ŠH, práca s registračnou pokladňou (správne a presné blokovanie služieb a tovaru), profesionálna obsluha návštevníka (naštudovanie a vysvetlenie cenníka, informácie o ďalších službách, výhodách, usmernenie jeho pobytu v športovej hale), komunikácia s klientom, udržiavanie poriadku a čistoty na svojom pracovnom mieste, riešenie vzniknutých krízových situácií, vedenie zverenej administratívnej evidencie, aktualizácia časových rozpisov športovísk na webstránke, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 4,-€/hod. + príplatky za víkendy a sviatky
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, príjemné a ústretové vystupovanie, dynamická osobnosť, tímový hráč
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá

V prípade záujmu pošlite žiadosť aj so životopisom na riaditel@adhocmalacky.sk alebo osobne do kancelárie v ŠH Malina.

22.6.2020 AD HOC Malacky vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: športový manažér

Zamestnávateľ:                     AD HOC Malacky
Sídlo:                                    Sasinkova 2, 90101 Malacky
Funkcia:                                športový manažér
Miesto výkonu práce:            mestské športoviská v správe organizácie
Termín nástupu:                    podľa dohody
Druh pracovného pomeru:    plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú
Pracovný čas:                       pružný pracovný čas
Nástupný plat:                       podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Náplň práce:                          komunikácia so športovými klubmi a koordinácia správcov športovísk, marketing a komunikácia na sociálnych sieťach, aktualizácia časových rozpisov na webstránke, administratívne práce, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov
Kvalifikačné predpoklady:     stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky:                zodpovený prístup k práci a flexibilita, ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu, dynamická osobnosť, tímový hráč
Požadované doklady:            žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu), profesijný životopis, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Písomnú žiadosť spolu spožadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 29. júna 2020. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj na žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie. 

13.11.2019 AD HOC Malacky hľadá 2 pracovníkov na pozíciu: správca športovísk

Zamestnávateľ:                                  AD HOC Malacky
Sídlo:                                                Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Funkcia:                                            správca športovísk
Miesto výkonu práce:                        mestské športoviská v správe organizácie
Termín nástupu:                                ihneď
Pracovný úväzok:                              37,5 hod. (úväzok 100 %), príp.18,75 hod. (úväzok 50 %)
Pracovný čas:                                    pružný
Nástupný plat:                                   funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých                                                                          zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Náplň práce:                                      zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku a pravidiel bezpečnosti a ochrany                                                                 zdravia návštevníkov športovísk vrátane záchrany a poskytovania prvej pomoci                                                                               obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu vrátane rozboru a úpravy vody
                                                         domovnícka práca vrátane údržby objektu, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s                                                             prípadným vykurovaním objektu.
Kvalifikačné predpoklady:                stredné vzdelanie, odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§22) výhodou
Ďalšie požiadavky:                           zodpovedný prístup k práci a flexibilita, chuť učiť sa nové veci, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť,                                                                komunikatívnosť, pozitívny vzťah k športu
Požadované doklady:                      žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického kontaktu
                                                        štruktúrovaný životopis
                                                        kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
                                                        kópie certifikátov odborných spôsobilostí

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom alebo do sídla zamestnávateľa najneskôr do 27. novembra 2019. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 0907 793 399, kontaktná osoba: Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ organizácie.

Dlhodobo obsadzujeme tieto pozície v našom tíme:
RECEPČNÁ
- miesto práce: športová hala Malina, Sasinkova 2, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: zabezpečenie prvého kontaktu s návštevníkmi ŠH, práca s registračnou pokladňou (správne a presné blokovanie služieb a tovaru), profesionálna obsluha návštevníka (naštudovanie a vysvetlenie cenníka, informácie o ďalších službách, výhodách, usmernenie jeho pobytu v športovej hale), komunikácia s klientom, udržiavanie poriadku a čistoty na svojom pracovnom mieste, riešenie vzniknutých krízových situácií, vedenie zverenej administratívnej evidencie, aktualizácia časových rozpisov športovísk na webstránke, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 3,50€/hod.
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: zodpovedný prístup k práci a flexibilita, ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, príjemné a ústretové vystupovanie, dynamická osobnosť, tímový hráč
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá


PLAVČÍK
- miesto práce: krytá plaváreň Malina, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov
- termín nástupu: asap
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: vykonávať preventívnu a záchranársku činnosť na bazénoch krytej plavárne, vykonávať a udržiavať čistotu bazénov, okolia bazénov, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na prevádzku krytej plavárne
- ponúkaná odmena: 3,50€/hod. brutto
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: fyzická zdatnosť, psychická odolnosť, odvaha, vynikajúce plavecké schopnosti, dobré komunikačné zručnosti, kurz prvej pomoci (zabezpečíme u nás v organizácii)
- predpokladaný termín ukončenia výberového konania: trvá


UPRATOVAČKA NA VÍKENDY A ZASTUPOVANIE
- miesto práce: športová hala Malina, Malacky
- druh pracovného pomeru: dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce, príp. živnosť
- termín nástupu: ihneď
- náplň práce, právomoci a zodpovednosti: upratovanie šatní, spŕch a sociálnych zariadení v krytej plavárni a na letnom kúpalisku, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie
- ponúkaná odmena: 4,-€/hod. brutto
- zamestnanecké výhody, benefity: atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky zdarma
- požiadavky na zamestnanca: vzťah k čistote, zodpovedný prístup k práci a flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť


V prípade záujmu o niektorú z pozícii doručte žiadosť aj so životopisom na riaditel@adhocmalacky.sk alebo osobne do kancelárie v ŠH Malina.
Upozorňujeme, že kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Zaslaním Vášho životopisu nám dávate súčasne súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Vašich osobných údajov uvedených v životopise v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to pre účely evidencie uchádzačov a pre účely ďalšieho spracovania.

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk