Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,

Prenájmy - ponuky


8.1.2021 PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bývalého bufetu na 1.poschodí ŠH Malina pozostávajúci z dvoch miestností o celkovej výmere 48,00 m2.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti športu a rekreácie.

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- cena za nájom,
- plánovaný účel využitia,

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V ŠH MALINA - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

8.1.2021 PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru pri vstupe do stolnotenisovej haly pozostávajúci z jednej miestnosti o celkovej výmere 8,50 m2.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Účel nájmu: kancelária / administratíva

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- cena za nájom,
- plánovaný účel využitia,

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v stolnotenisovej hale poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STOLNOTENISOVEJ HALE - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

15.12.2020 PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom časti pavilónu D na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom pavilónu D na letnom kúpalisku“.
I. P
redmet nájmu:
Prenájom časti pavilónu D na letnom kúpalisku pozostávajúci z viacerých miestností o celkovej výmere 79,75 m2. Zvyšný priestor je využitý ako sklad. Pôdorys tvorí prílohu č. 1 tohto ponukového konania.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti športu a rekreácie.

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
f) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia
V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- cena za nájom,
- plánovaný účel využitia,
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku pavilónu na letnom kúpalisku poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom časti pavilónu D na letnom kúpalisku doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM ČASTI PAVILÓNU D NA LETNOM KÚPALISKU - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 30.12.2020.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.
Príloha č. 1 – Pôdorys pavilónu D na letnom kúpalisku s vyznačením miestností určených na prenájom.

09.11.2020 | Prenájom nebytového priestoru na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bistra v areáli futbalového štadióna v Zámockom parku o výmere 91,34 m². Priestor bol zrekonštruovaný v roku 2020. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou „Ponukové konanie bistro FŠ – NEOTVÁRAŤ“ na uvedenú adresu do 24.11.2020 o 16:00.

Bližšie informácie:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky
tel.: 0907 793 399, email: riaditel@adhocmalacky.sk

22.05.2020 | Prenájom kontajneru - sezónneho bufetu na letnom kúpalisku v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2020 kontajner - bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2020 (od 20.6.2020 do 1.9.2020). Minimálna akceptovaná cena je 1000,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 8.6.2020 o 12:00 hod.

Bližšie informácie:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky
tel.: 0907 793 399, email: riaditel@adhocmalacky.sk

07.01.2020 | Prenájom nebytového priestoru na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory v 2. pavilóne letného kúpaliska o výmere cca 130,00 m2. Priestor je momentálne využívaný ako sklad a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Preferované bude využitie priestoru na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti športu. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesasčne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor LK - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.1.2020 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

06.12.2019 | Prenájom priestorov bývalého bufetu v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bývalého bufetu na 1.poschodí ŠH Malina o výmere 48,00 m2. Priestor je momentálne využívaný na skupinové cvičenia. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2/rok. Preferované bude využitie priestoru na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti športu. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie bufet ŠH - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.12.2019 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


06.12.2019 | Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor pri vstupe do stolnotenisovej haly v Malackách o výmere 9 m2. Priestor je k dispozícii od 1.1.2020. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2 / rok. Minimálna ponúkaná cena za penájom je 90,- €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor STH - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.12.2019 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

24.04.2019 | Prenájom kontajneru - sezónneho bufetu na letnom kúpalisku v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2019 kontajner - bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2019 (od 1.6.2019 do 1.9.2019). Minimálna cena je 1500,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca  za spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 10.5.2019 o 10:00 hod.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

12.12.2018 | Prenájom nebytových priestorov v stolnotenisovej hale

AD HOC Malacky podľa VZN č.2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytové priestory v stolnotenisovej hale o výmere 18,60m2. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,00 €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za vykurovanie, spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "Neotvárať" na uvedenú adresu do 28.12.2018 o 12:00.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

13.8.2018 | Prenájom priestorov bufetu na letnom kúpalisku v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bufetu na letnom kúpalisku v Malackách o výmere vnútorného priestoru 148,65 m2. Ako príslušenstvo v cene nájmu je aj oplotená terasa. V žiadosti je nutné uviesť plánovaný účel využitia a cenovú ponuku v €/m2/rok. Minimálna akceptovaná cena je 55,-€/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu energií. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "BUFET LK - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 28.8.2018 o 12:00 hod.

Bližšie informácie: 

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


03.05.2018 | Prenájom kontajneru - sezónneho bufetu na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2018 kontajner - bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2018 (od 1.6.2018 do 1.9.2018). Minimálna ponúkaná cena je 1500,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 21.5.2018 o 12:00 hod.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

03.04.2018 | Prenájom priestorov bufetu na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zmysle VZN č.3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bufetu v areáli futbalového štadióna v Zámockom parku o výmere 91,34 m2. Priestor bol zrekonštruovaný v roku 2015. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely a v akých časoch chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok, resp. v prípade záujmu o využívanie menej ako 10 dní v kalendárnom mesiaci cenovú ponuku za celý priestor/deň. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie bufet FŠ - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 19.4.2018 o 12:00 hod.

Bližšie informácie / obhliadka: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk 

21.2.2018 Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č.3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor pri vstupe do stolnotenisovej haly o výmere 9 m2. Priestor je okamžite k dispozícii. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,- €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor STH - neotvárať" na uvedenú adresu do 8.3.2018 o 12:00.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

21.2.2018 Prenájom priestorov na prízemí v ŠH Malina v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č.3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastnmíctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory chodby a časti šatní na prízemí ŠH Malina v Malackách o výmere 71,3m². Priestor vyžaduje čiastočnú rekonštrukciu. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,-€/m²/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie prízemie ŠH Malina - neotvárať" na uvedenú adresu do 8.3.2018 o 12:00 hod.

Bližšie infornmácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907793399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

3.2.2017 Prenájom nebytových priestorov v stolnotenisovej hale - UKONČENÉ

AD HOC Malacky podľa VZN č.2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytové priestory v stolnotenisovej hale o výmere 17,04m2. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,00 €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za vykurovanie, spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "Neotvárať" na uvedenú adresu do 19.2.2018.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0948877481, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk