Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

22.05.2020 | Prenájom kontajneru - sezónneho bufetu na letnom kúpalisku v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na penájom na letnú sezónu 2020 kontajner - bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2020 (od 20.6.2020 do 1.9.2020). Minimálna akceptovaná cena je 1000,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 8.6.2020 o 12:00 hod.

Bližšie informácie:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky

tel.: 0907 793 399, email: riaditel@adhocmalacky.sk

 


20.05.2020 | Otvárame ďalšie športoviská

Počnúc dnešným dňom sa otvárajú vonkajšie športoviská aj pre tzv. kontaktné športy a vnútorné športoviská, tieto však len pre športové kluby a bez použitia šatní a spŕch. Týka sa to najmä multifunkčného ihriska v Zámockom parku a stolnotenisovej haly na Sasinkovej ulici. Okrem toho už dávnejšie môže športová verejnosť využívať tenisové kurty v Zámockom parku a nbeachvolejbalové ihriská na letnom kúpalisku.


09.03.2020 | Prerušenie prevádzky mestských športovísk

Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu mesta Malacky sa prerušuje prevádzka všetkých športovísk v správe AD HOC Malacky (ŠH Malina vrátane krytej plavárne, stolnotenisová hala, športový areál v Zámockom parku) až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.


02.03.2020 | Ľadová plocha

Zimná sezóna 2019 - 2020 je dňom 2.3.2020 ukončená


28.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 28.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


27.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 27.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


21.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 21.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


18.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 18.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená


17.02.2020 | Krytá plaváreň počas jarných prázdnin

17.2.2020 otvorené pre verejnosť:   7:00 - 12:00, 15:00 - 21:30

18.2.2020 - 21.2.2020 otvorené pre verejnosť:    7:00 - 12:00, 13:00 - 21:30


17.02.2020 | Ľadová plocha

Dňa 17.2.2020 je ľadová plocha v čase 14:00 - 18:00 hod. pre verejnosť zatvorená.


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk