Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

21.07.2021 | NA PLAVÁRNI AJ KÚPALISKU SA UŽ DÁ PLATIŤ AJ KARTOU

Od dnešného dňa už zaplatíte v pokladni plavárne aj letného kúpaliska bezhotovostne. Reagovali sme tak na požiadavky zo strany zákazníkov. 


22.06.2021 | DNES OTVÁRAME LETNÉ KÚPALISKO
DNES OTVÁRAME! 🙂
Dnes od 13:00 otvoríme brány mestského kúpaliska na Jesenského ulici. V júnovom režime pocas pracovných dní budeme otvorení od 13:00 do 20:00. Počas víkendu a od 1.7. každý deň budú prevádzkové hodiny od 10:00 do 20:00.
Kapacita obmedzená zatiaľ na 50%, na vstupe dezinfekcia. Negatívny test na vstupe nie je potrebný.
Tešíme sa na vás 🌅🌅🌅

30.05.2021 | NA PLAVÁRNI OD PONDELKA BEZ NUTNOSTI REZERVÁCIE
 
Od pondelka 31.5. sa dostávame do žltej farby, čo znamená povolených 50% kapacity. Takže v plaveckom bazéne môže byť 31 plavcov a v malom bazéne 9 neplavcov.
✅rušia sa poobedné vyhradené hodiny pre plavecké kluby
✅začína platiť nový cenník
✅cena základného dospeláckeho vstupu 3,50€ / ranné plávanie 3,00€
✅obnovuje sa platnosť predaných permanentiek a ich platnosť sa predlžuje do 31.12.2021
✅nové permanentky sa zatiaľ nebudú predávať, pripravuje sa nový systém predplatených elektronických kariet
✅individuálny prenájom dráh je možný aj naďalej, ale za nových podmienok (10,-€/hod.)
Tešme sa z postupného návratu do normálu 🏊‍♀️🏊🏊‍♂️

06.05.2021 | PLAVECKÝ BAZÉN OTVORENÝ!!!
 
S potešením oznamujeme, že plavecký bazén už je v prevádzke s týmito pravidlami:
• jeden plavec v jednej dráhe (maximálne 6 v celom bazéne),
• rezervácie sú možné iba na celé hodiny https://www.adhocmalacky.sk/kryta-plavaren-malina/,
• vstup do šatní je možný najskôr 15 minút pred termínom,
• odchod zo šatne najneskôr 15 minút po termíne,
• vstupné je 5 € za osobu (po ďalšom uvoľnení opatrení, keď bude môcť byť v bazéne viac ako 6 ľudí, sa vstupné zníži na 3,50 €).
Prevádzkové hodiny plavárne:
• pracovné dni 7:00 – 21:00 h
• víkendy a sviatky 9:00 – 21:00 h
Po ďalšom zmiernení opatrení sa popoludňajší čas (14:00 – 19:00 h) vyhradí pre plavecké kluby a kurzy. O zmenách budeme včas informovať prostredníctvom tejto FB stránky.

04.05.2021 | Ponuka na prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky ponúka na prenájom sezónny kontajnerový bufet na letnom kúpalisku vhodný na prevádzku rýchleho občerstvenia počas letnej sezóny 2021. Viac informácií nájdete na tomto mieste.


13.04.2021 | Ponuka na prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale

AD HOC Malacky ponúka nebytový priestor v stolnotenisovej hale vhodný ako kancelária. Viac informácií nájdete na tomto mieste.


26.02.2021 | PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom bufetu na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom bufetu na futbalovom štadióne“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bufetu v rámci budovy tribúny na futbalovom štadióne pozostávajúci z hlavnej miestnosti, kuchyne, detského kútika, sociálnych zariadení pre návštevníkov a zamestnancov o celkovej výmere 91,34 m2. Vnútorný nebytový priestor bol zrekoštruovaný v roku 2020. Prenajímateľ upozorňuje možných záujemcov na plánované stavebné práce na objekte tribúny futbalového štadióna, ktoré môžu v najbližšom období obmedziť prevádzku bufetu.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou požiadať mestské zastupiteľstvo o predĺženie na dobu neurčitú.
Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti gastronómie so zameraním na návštevníkov Zámockého parku a športových podujatí na futbalovom štadióne

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) telefonický kontakt,
c) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
d) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči organizácii AD HOC Malacky,
e) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia – koncept gastroprevádzky

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- cena za nájom (50% váha)
- plánovaný účel využitia (50% váha),

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku ponúkaného priestoru na futbalovom štadióne poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru na futbalovom štadióne doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM BUFETU NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 15.3.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.


08.01.2021 | PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru pri vstupe do stolnotenisovej haly pozostávajúci z jednej miestnosti o celkovej výmere 8,50 m2.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Účel nájmu: kancelária / administratíva

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
cena za nájom,
plánovaný účel využitia,

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v stolnotenisovej hale poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STOLNOTENISOVEJ HALE - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.


08.01.2021 | PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bývalého bufetu na 1.poschodí ŠH Malina pozostávajúci z dvoch miestností o celkovej výmere 48,00 m2.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti športu a rekreácie.

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
cena za nájom,
plánovaný účel využitia,

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V ŠH MALINA - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.


18.12.2020 | Mestské športoviská opäť zatvorené

Od zajtra 19.12.2020 vstupuje do platnosti zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na využívanie vnútorných a vonkajších športovísk v správe našej organizácie. Prosíme vás o rešpektovanie a dodržiavanie prijatých opatrení, aby čísla nakazených a hospitalizovaných klesli natoľko, aby sme mohli čo najskôr otvoriť.
AD HOC Malacky


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk