Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

13.04.2021 | Ponuka na prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale

AD HOC Malacky ponúka nebytový priestor v stolnotenisovej hale vhodný ako kancelária. Viac informácií nájdete na tomto mieste.


26.02.2021 | PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom bufetu na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom bufetu na futbalovom štadióne“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bufetu v rámci budovy tribúny na futbalovom štadióne pozostávajúci z hlavnej miestnosti, kuchyne, detského kútika, sociálnych zariadení pre návštevníkov a zamestnancov o celkovej výmere 91,34 m2. Vnútorný nebytový priestor bol zrekoštruovaný v roku 2020. Prenajímateľ upozorňuje možných záujemcov na plánované stavebné práce na objekte tribúny futbalového štadióna, ktoré môžu v najbližšom období obmedziť prevádzku bufetu.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou požiadať mestské zastupiteľstvo o predĺženie na dobu neurčitú.
Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti gastronómie so zameraním na návštevníkov Zámockého parku a športových podujatí na futbalovom štadióne

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) telefonický kontakt,
c) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
d) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči organizácii AD HOC Malacky,
e) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia – koncept gastroprevádzky

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- cena za nájom (50% váha)
- plánovaný účel využitia (50% váha),

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku ponúkaného priestoru na futbalovom štadióne poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru na futbalovom štadióne doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM BUFETU NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 15.3.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.


08.01.2021 | PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru pri vstupe do stolnotenisovej haly pozostávajúci z jednej miestnosti o celkovej výmere 8,50 m2.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Účel nájmu: kancelária / administratíva

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
cena za nájom,
plánovaný účel využitia,

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v stolnotenisovej hale poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STOLNOTENISOVEJ HALE - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.


08.01.2021 | PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bývalého bufetu na 1.poschodí ŠH Malina pozostávajúci z dvoch miestností o celkovej výmere 48,00 m2.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.
Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti športu a rekreácie.

III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
- právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
- fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
- fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
cena za nájom,
plánovaný účel využitia,

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V ŠH MALINA - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.


18.12.2020 | Mestské športoviská opäť zatvorené

Od zajtra 19.12.2020 vstupuje do platnosti zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na využívanie vnútorných a vonkajších športovísk v správe našej organizácie. Prosíme vás o rešpektovanie a dodržiavanie prijatých opatrení, aby čísla nakazených a hospitalizovaných klesli natoľko, aby sme mohli čo najskôr otvoriť.
AD HOC Malacky


20.11.2020 | Krytá plaváreň opäť otvorená (malý bazén)
🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️ Po dlhých dňoch bez plávania Vám oznamujeme super správu - KRYTÁ PLAVÁREŇ je od dnešného dňa (20.11.2020) OTVORENÁ. Ako sme avizovali, zatiaľ spúšťame len malý bazén (rozmery 10x5,5m, hĺbka 1m, teplota 30°C), aby aspoň deti mohli obnoviť kontakt s vodou a rozvíjať plaveckú gramotnosť. Aby bola prevádzka v akej takej miere udržateľná, bazén ponúkame len formou PRENÁJMU v špeciálnej cene 20,-€/hod. s obmedzením max. 6 osôb v bazénovej hale. Rezervujte si termíny cez rezervačný systém na našej webstránke https://www.adhocmalacky.sk/.../velk.../kalendar/1606125902/, alebo telefonicky na 0911 392 666, prípadne 0907 793 399.
Tešíme sa na Vás 🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️
Tím AD HOC Malacky
 

09.11.2020 | Ponukové konanie na prenájom nebytového priestoru na futbalovom štadióne

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bistra v areáli futbalového štadióna v Zámockom parku o výmere 91,34 m². Priestor bol zrekonštruovaný v roku 2020. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou „Ponukové konanie bistro FŠ – NEOTVÁRAŤ“ na uvedenú adresu do 24.11.2020 o 16:00.

Bližšie informácie:
AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky
tel.: 0907 793 399, email: riaditel@adhocmalacky.sk


20.10.2020 | Športová hala a krytá plaváreň

Krytá plaváreň je z rozhodnutia ÚVZ SR zatvorená, športová hala je otvorená s obmedzeniami - maximálne pre 6 osôb v jednom okamihu


14.10.2020 | Športová hala a krytá plaváreň

Športová hala a krytá plaváreň je od 15.10.2020 z rozhodnutia ÚVZ SR zatvorená


14.09.2020 | Krytá plaváreň

Dňa 15.9.2020 je krytá plaváreň pre verejnosť otvorená v čase 9:00 - 21:30 hod.


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk