Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

09.07.2024 | BISTRO NA LETNOM KÚPALISKU NA PRENÁJOM

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade so
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Malacky schválenými 13.12.2023 uznesením MsZ
č.124/2023 vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom bistra na letnom
kúpalisku v Malackách“.
I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bistra v rámci areálu letného kúpaliska pozostávajúci z hlavnej
miestnosti, kuchyne, kancelárie, skladu, WC a chodby o celkovej výmere 148,65m2. Vnútorný
nebytový priestor bol zrekonštruovaný v roku 2018. Priestor je v nezariadenom stave. Pred vstupom
do nebytového priestoru sa nachádza oplotená terasa, ktorá tvorí príslušenstvo.
II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: na dobu určitú minimálne 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Účel nájmu: určuje záujemca (nesmie byť v rozpore s prevádzkou letného kúpaliska).
III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
● právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby
musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
● fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
● fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým
konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemal
za 3 predchádzajúce roky záväzky voči organizácii AD HOC Malacky, Mestu Malacky ani štátu,
e) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia – koncept budúcej prevádzky
f) vizualizáciu interiéru a v prípade záujmu využitia exteriéru aj jeho vizualizáciu .
g) indikatívny návrh výšky nájomného v € bez DPH za 1 m2 za rok,
V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového
konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými
dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- originalita a kreativita konceptu
- ekonomická udržateľnosť a realizovateľnosť
- prínos pre komunitu alebo lokalitu
- indikatívna výška navrhovaného nájomného
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie
obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady. Víťaz vybraný na základe hodnotenia
komisie bude pozvaný k rokovaniu o konečných podmienkach nájmu s cieľom dosiahnuť najvyššiu
možnú cenu, akceptovateľnú pre obe strany. V prípade nedohody bude oslovený ďalší subjekt v poradí.
V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk
Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina doručia svoje písomné
ponuky v uzavretej obálke s názvom:
„PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM BISTRA NA LETNOM KÚPALISKU -
NEOTVÁRAŤ!“
na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 31.7.2024.


09.07.2024 | BISTRO NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE NA PRENÁJOM

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade so
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Malacky schválenými 13.12.2023 uznesením MsZ
č.124/2023 vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom bistra na futbalovom
štadióne v Zámockom parku“.
I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bistra v rámci budovy tribúny na futbalovom štadióne
pozostávajúci z hlavnej miestnosti, kuchyne, skladu, sociálnych zariadení pre návštevníkov a
zamestnancov o celkovej výmere 91,34 m2. Vnútorný nebytový priestor bol zrekonštruovaný v roku
2021. Priestor je v nezariadenom stave. Pred vstupom do nebytového priestoru sa nachádza priestor s
výmerou 70,00 m2 vhodný napr. na prevádzkovanie sezónnej terasy – jeho využívanie podlieha zdaneniu
podľa príslušného VZN.
II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: na dobu určitú minimálne 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Účel nájmu: určuje záujemca (nesmie byť v rozpore s prevádzkou futbalového štadióna a susediaceho
detského ihriska).
III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
● právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby
musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
● fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
● fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým
konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemal
za 3 predchádzajúce roky záväzky voči organizácii AD HOC Malacky, Mestu Malacky ani štátu,
e) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia – koncept budúcej prevádzky
f) vizualizáciu interiéru a v prípade záujmu využitia exteriéru aj jeho vizualizáciu .
g) indikatívny návrh výšky nájomného v € bez DPH za 1 m2 za rok (záujemcovia, ktorí predložia
indikatívnu ponuku nižšiu ako 100,-€ bez DPH/m2/rok, budú z hodnotenia vyradení),
V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového
konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými
dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- originalita a kreativita konceptu
- ekonomická udržateľnosť a realizovateľnosť
- prínos pre komunitu alebo lokalitu
- indikatívna výška navrhovaného nájomného
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie
obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady. Víťaz vybraný na základe hodnotenia
komisie bude pozvaný k rokovaniu o konečných podmienkach nájmu s cieľom dosiahnuť najvyššiu
možnú cenu, akceptovateľnú pre obe strany. V prípade nedohody bude oslovený ďalší subjekt v poradí.
V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk
Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina doručia svoje písomné
ponuky v uzavretej obálke s názvom:
„PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM BISTRA NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE
V ZÁMOCKOM PARKU - NEOTVÁRAŤ!“
na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 31.7.2024.


02.05.2024 | SEZÓNNY BUFET NA LETNOM KÚPALISKU NA PRENÁJOM

PONUKOVÉ KONANIE na prenájom sezónneho kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Malacky schválenými 13.12.2023 uznesením MsZ č.124/2023 vyhlasuje ponukové konanie na „Prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku“.

1. Predmet nájmu:

Prenájom sezónneho kontajnerového bufetu (unimo bunky o celkovej výmere 14,40 m2) umiestnenú v areáli letného kúpaliska.

2. Podmienky nájmu:

Doba nájmu: 1.6.-1.9.2024 (resp. počas trvania sezóny letného kúpaliska)

Účel nájmu: ambulantný predaj rýchleho občerstvenia

3. Písomná ponuka musí obsahovať:

  1. a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
  • právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej

osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,

  • fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
  1. a) telefonický kontakt,
  2. b) záväzný návrh výšky nájomného v € za celú sezónu,
  3. c) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči organizácii AD HOC Malacky, Mestu Malacky ani voči štátu,
  4. d) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

4. Kritériá hodnotenia ponuky:

- cena za nájom (minimálna akceptovaná cena 2.000,-€ bez DPH)

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

5. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku poskytne:

Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky

Tel. kontakt:0907 793 399

E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:

„PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM SEZÓNNEHO BUFETU NA LETNOM KÚPALISKU - NEOTVÁRAŤ!“

na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 12.5.2024 (vrátane).

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.


28.03.2024 | PREVÁDZKOVÉ HODINY ŠH A KP MALINA POČAS VEĽKEJ NOCI

Piatok 29.3 9:00-21:30

Sobota 30.3. 9:00 – 21:30

Nedeľa 31.3. ZATVORENÉ

Pondelok 1.4. ZATVORENÉ

Utorok 2.4. 7:00 - 21:30

Športovú halu (palubovku) je možné si objednať aj v nedeľu a pondelok pomocou rezervačného systému na https://www.adhocmalacky.sk/sportova-hala-malina/telocvicna/kalendar/

Popri šibaní a oblievaní si nezabudnite nájsť čas aj na šport :)


19.03.2024 | NEBYTOVÝ PRIESTOR V ŠH MALINA NA PRENÁJOM

PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Malacky schválenými 13.12.2023 uznesením MsZ č.124/2023 vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina“.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru na prízemí ŠH Malina pozostávajúci z jednej miestnosti a WC o celkovej výmere 82,70 m2. Priestor je v nezariadenom stave. Mimo tejto výmery sa v budove na prízemí nachádza skladový priestor o výmere 16,00 m2, ktorý nie je v cene prenájmu a treba ho riešiť samostatnou nájomnou zmluvou. Predpokladaná cena za prenájom skladových priestorov je 100,-€/m2/rok. Pred vstupom do nebytového priestoru sa nachádza priestor s výmerou 76,25 m2 vhodný napr. na prevádzkovanie sezónnej terasy – jeho využívanie podlieha zdaneniu podľa príslušného VZN.

II. Podmienky nájmu: 
Doba nájmu: na dobu určitú minimálne 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.
Účel nájmu: určuje záujemca (nesmie byť v rozpore s prevádzkou športovej haly a susediaceho detského ihriska).

III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:

  • právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
  • fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
  • fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),

b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),

c) telefonický kontakt,

d) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemal za 3 predchádzajúce roky záväzky voči organizácii AD HOC Malacky, Mestu Malacky ani štátu,

e) podrobný koncept využitia priestoru, ktorý bude zahŕňať:
- popis plánovaného využitia priestoru
- očakávaný dopad na komunitu a trh
- indikatívny návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok (záujemcovia, ktorí predložia indikatívnu ponuku nižšiu ako  100,-€/m2/rok, budú z hodnotenia vyradení),
- vizualizáciu interiéru a v prípade záujmu využitia exteriéru aj jeho vizualizáciu .

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
- originalita a kreativita konceptu
- ekonomická udržateľnosť a realizovateľnosť
- prínos pre komunitu alebo lokalitu
- indikatívna výška navrhovaného nájomného

Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady. Víťaz vybraný na základe hodnotenia komisie bude pozvaný k rokovaniu o konečných podmienkach nájmu s cieľom dosiahnuť najvyššiu možnú cenu, akceptovateľnú pre obe strany. V prípade nedohody bude oslovený ďalší subjekt v poradí.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne:
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V ŠH MALINA - NEOTVÁRAŤ!“
na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 2.4.2024.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť. Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ AD HOC Malacky


06.02.2024 | UKONČENIE PREVÁDZKY KLZISKA V ZÁMOCKOM PARKU

Vzhľadom na aktuálne počasie sme v utorok 6.2. ukončili prevádzku ľadovej plochy. Ďakujeme všetkým návštevníkom a tešíme sa možno o rok ⛸️🥅🏒❄️


07.01.2024 | VEREJNÉ KORČUĽOVANIE OD 8.1.2024

Od 8.1.2024 bude klzisko v Zámockom parku opäť v klasickom prevádzkovom režime verejného korčuľovania (každý deň 14:00 - 18:00). Pripomíname možnosť brúsenia korčúľ na klzisku. Dostupnosť tejto služby si môžete preveriť na telefónnom čísle 0948 570 888. 


03.01.2024 | Obmedzená prevádzka klziska v stredu 3.1.

Kvôli vysokej teplote je dnes (3.1.) zrušený prvý blok verejného korčuľovania. Pracujeme na tom, aby sa dalo korčuľovať aspoň od 16:15 do 18:00. 


23.12.2023 | PREVÁDZKA KLZISKA POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
 
V záujme zvýšenia komfortu a bezpečnosti návštevníkov a po skúsenostiach z minulej zimy sme upravili prevádzkové hodiny a ceny, ktoré budú platiť len počas vianočných prázdnin, teda od 26.12. do 7.1. Poobedný blok sme sme rozdelili na dve polovice a pridali sme ďalší blok verejného korčuľovania doobeda. Po skončení bloku musia návštevníci opustiť areál klziska, aby mohlo prísť k prestriedaniu návštevníkov.
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE POČAS PRÁZDNIN
NEDEĽA 24.12. ZATVORENÉ
PONDELOK 25.12. ZATVORENÉ
UTOROK 26.12. 11:00 – 13:00 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
STREDA 27.12. 11:00 – 13:00 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
ŠTVRTOK 28.12. 11:00 – 13:00 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
PIATOK 29.12. 11:00 – 13:00 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
SOBOTA 30.12. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
NEDEĽA 31.12. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
PONDELOK 1.1. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
UTOROK 2.1. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
STREDA 3.1. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
ŠTVRTOK 4.1. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
PIATOK 5.1. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
SOBOTA 6.1. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
NEDEĽA 7.1. 13:45 – 15:30 16:15 – 18:00
- prázdninový vstup dospelý 2,-€
- prázdninový vstup dôchodca / študent 1,50€
- prázdninový vstup dieťa do 15 rokov 1,-€
Pre kvalitný zážitok z korčuľovania a bezpečnosť prevádzky žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny zamestnancov klziska. Želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov 🙂

22.12.2023 | PREVÁDZKOVÉ HODINY KRYTEJ PLAVÁRNE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
 
SOBOTA 23.12. 9:00 – 21:30
NEDEĽA 24.12. ZATVORENÉ
PONDELOK 25.12. ZATVORENÉ
UTOROK 26.12. ZATVORENÉ
27.12.-29.12. 7:00 – 21:30
SOBOTA 30.12. 9:00 – 21:30
NEDEĽA 31.12. 9:00 – 14:00
PONDELOK 1.1. ZATVORENÉ
UTOROK 2.1. 7:00 – 21:30
 
Želáme všetkým návštevníkom krytej plavárne Malina pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2024 🎄☄️

AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk