Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta Malacky zriadenej 20. mája 1999 uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/99.

AD HOC Malacky vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov mesta Malacky a blízkeho okolia.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní AD HOC Malacky najmä tieto úlohy:
- spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
- spoluorganizuje športové podujatia,
- zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
- zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,


Aktuality

06.12.2019 | Prenájom priestorov bývalého bufetu v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zmysle VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory bývalého bufetu na 1.poschodí ŠH Malina o výmere 48,00 m2. Priestor je momentálne využívaný na skupinové cvičenia. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2/rok. Preferované bude využitie priestoru na poskytovanie služieb verejnosti v oblasti športu. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie bufet ŠH - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.12.2019 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk


06.12.2019 | Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor pri vstupe do stolnotenisovej haly v Malackách o výmere 9 m2. Priestor je k dispozícii od 1.1.2020. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m2 / rok. Minimálna ponúkaná cena za penájom je 90,- €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor STH - NEOTVÁRAŤ" na uvedenú adresu do 23.12.2019 o 10:00.

Bližšie informácie / obhliadka:

AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

 


26.11.2019 | Krytá plaváreň 28.11.2019

Dňa 28.11.2019 je krytá plaváreň pre verejnosť otvorená v čase  7:00 - 10:00 hod., 16:00 - 21:30 hod.


29.10.2019 | ROZŠÍRENÉ OTVÁRACIE HODINY POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN
Počas jesenných prázdnin si môže verejnosť zaplávať počas rozšírených otváracích hodín:
- streda 30.10. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
- štvrtok 31.10. 7:00 - 12:00 a 13:00 - 21:30
- piatok 1.11. 9:00 - 21:30
- sobota 2.11. 13:00 - 21:30
- nedeľa 3.11. 9:00 - 21:30

25.10.2019 | Krytá plaváreň

Malý bazén je od 25.10.2019 otvorený


11.10.2019 | Krytá plaváreň

Malý bazén je od 11.10.2019 z technických príčin zatvorený


28.08.2019 | Krytá plaváreň 29.8.2019

Krytá plaváreň dňa 29.8.2019 bude pre verejnosť otvorená v čase 9:00 hod. - 21:30 hod.


27.08.2019 | Krytá plaváreň - odstávka

Z dôvodu pravidelnej ročnej údržby bude v dňoch 2.9.2019 - 13.9.2019 krytá plaváreň zatvorená


26.08.2019 | Krytá plaváreň

Dňa 27.8.2019, t.j. utorok, v čase 11:00 hod. - 12:00 hod. bude krytá plaváreň pre verejnosť zatvorená


12.08.2019 | Krytá plaváreň

Dňa 13.8.2019, t. j. utorok, v čase 7:30 - 11:00 hod. je krytá plaváreň pre verejnosť zatvorená


AD HOC MALACKY
príspevková organizácia mesta
MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA

Sídlo organizácie:
ŠH Malina
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Letné kúpalisko 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk