Športová hala Malina

Vitajte na stránkach AD HOC Malacky, príspevkovej organizácie mesta - mestského podniku správy športových zariadení a majetku mesta

AD HOC Malacky poskytuje služby pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport ako aj pre relax a aktívny odpočinok.

Vážime si všetkých návštevníkov a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú. Vyskúšajte mestské športovo-rekreačné zariadenia a sami posúďte naše služby.

Prenájmy - ponuky


21.2.2018 Prenájom priestorov v stolnotenisovej hale v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č.3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytový priestor pri vstupe do stolnotenisovej haly o výmere 9 m2. Priestor je okamžite k dispozícii. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,- €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie nebytový priestor STH - neotvárať" na uvedenú adresu do 8.3.2018 o 12:00.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907 793 399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

21.2.2018 Prenájom priestorov na prízemí v ŠH Malina v Malackách

AD HOC Malacky podľa VZN č.3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastnmíctve mesta Malacky, ponúka na prenájom priestory chodby a časti šatní na prízemí ŠH Malina v Malackách o výmere 71,3m². Priestor vyžaduje čiastočnú rekonštrukciu. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1 m²/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,-€/m²/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za spotrebu tepla, elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom musí byť doručená v zalepenej obálke s poznámkou "Ponukové konanie prízemie ŠH Malina - neotvárať" na uvedenú adresu do 8.3.2018 o 12:00 hod.

Bližšie infornmácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0907793399, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

3.2.2017 Prenájom nebytových priestorov v stolnotenisovej hale - UKONČENÉ

AD HOC Malacky podľa VZN č.2/2012 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom nebytové priestory v stolnotenisovej hale o výmere 17,04m2. V žiadosti je nutné uviesť, na aké účely chce záujemca prenajaté priestory využívať a cenovú ponuku za 1m2/rok. Minimálna ponúkaná cena za prenájom je 90,00 €/m2/rok. Nad rámec nájomného hradí nájomca mesačne za vykurovanie, spotrebu elektrickej energie a vody. Žiadosť o prenájom zašlite, alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou "Neotvárať" na uvedenú adresu do 19.2.2018.

Bližšie informácie: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 Malacky, tel.: 0948877481, e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

MESTSKÝ PODNIK SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ A MAJETKU MESTA - AD HOC MALACKY, príspevková organizácia mesta


Miesto - sídlo organizácie:
Sasinkova 2
901 01 Malacky

Riaditeľ:
Ing. Dušan Rusňák
0907 793 399
riaditel@adhocmalacky.sk

Tel. kontakty:
Kancelária ŠH Malina 0948 877 481
Rezervácie termínov / prevádzka 0911 392 666
Pokladňa ŠH Malina 0948 211 547
Klzisko v Zámockom parku 0948 570 888

E-mailové kontakty:
Kancelária ŠH Malina -  office@adhocmalacky.sk
Recepcia ŠH Malina -  recepcia@adhocmalacky.sk
Rezervácie termínov - info@adhocmalacky.sk
Ekonomické oddelenie - ekonom@adhocmalacky.sk